Strefa_Klienta.jpg

Pakiet informacyjny dla klienta

Pakiet informacyjny dla klienta - zdjęcie w treści opisyPakiet informacyjny dla klienta - zdjęcie w treści opisy nr 1

Zastrzeżenie prawne

Bank Spółdzielczy we Wschowie informuje, że wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej BS Wschowa są zastrzeżone. Odwiedzający ma prawo kopiowania oraz drukowania zawartości strony lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Żadna część strony internetowej Banku  nie może być w celach komercyjnych kopiowana, modyfikowana, wykorzystywana lub linkowana bez pisemnej zgody Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Bank Spółdzielczy we Wschowie zastrzega, że informacje zawarte na stronie internetowej Banku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. Dane te publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Aktualizacja powyższych danych dokonywana jest w pewnych okresach czasowych, w związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych danych i informacji. Jednocześnie BS Wschowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o których mowa powyżej, bez wcześniejszego uprzedzenia. BS Wschowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony WWW Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik stron WWW.

Dostosowanie działalności Banku do wymogów ustawy o usługach płatniczych

Dostosowanie działalności Banku do wymogów ustawy o usługach płatniczych
Bank Spółdzielczy we Wschowie z dniem 24 października 2012 r. dostosuje swoją działalność do wymogów Ustawy o Usługach płatniczych (Ustawa) Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę unijną 2007/64/WE o usługach płatniczych (Dyrektywa PSD) z dnia 13 listopada 2007 r.

Głównym celem Ustawy jest ujednolicenie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz utworzenie spójnego, europejskiego rynku płatniczego.

Ustawa swoim zakresem obejmuje takie usługi i produkty bankowe jak:
1) rachunek bankowy, bankowość elektroniczna,
2) wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku bankowego,
3) przelewy krajowe, przelewy zagraniczne, przelewy wewnętrzne, zlecenia stałe,
4) polecenia zapłaty,
5) transakcje kartami płatniczymi,
6) przekazy pieniężne.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące Ustawy oraz planowanych zmian.
Mamy nadzieje, że planowane zmiany ułatwią Państwu korzystanie z usług płatniczych
w Bank Spółdzielczym we Wschowie.

Opłaty i prowizje>>

Reklamacje >>

 

Tabela zasad i godzin realizacji przelewów

Restrukturyzacja zadłużenia

Bank Spółdzielczy we Wschowie informuje, że zgodnie z art. 75c ustawy Prawo bankowe, w sytuacji wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia, klient ma możliwość wystąpienia do banku z  wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej klienta. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy. W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, bank przekazuje wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z oddziałami Banku.