współpraca

KIR

 

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir


Podpiszesz nim cyfrowo dowolne dokumenty, w każdym formacie. Podłączany do komputera zestaw z czytnikiem i kartą pozwoli Ci złożyć podpis na fakturze, aneksie czy umowie kupna-sprzedaży.


Zapoznaj się z ofertą kwalifikowanych e-podpisów na www.elektronicznypodpis.pl

Co zyskasz dzięki podpisowi elektronicznemu Szafir?

  • Mniej kosztów, więcej czasu – zaoszczędzisz pieniądze i czas, do tej pory marnowane na wypisywanie, drukowanie i przesyłanie dokumentów w tradycyjnej formie.
  • Wygoda i użyteczność – podpiszesz dowolną liczbę dokumentów w kilku prostych krokach i zajmie Ci to tylko moment.
  • Gwarancja prawna – kwalifikowany podpis jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest honorowany zarówno w Polsce, jak w i Unii Europejskiej. Podpisywane dokumentu możesz dodatkowo uzupełnić o kwalifikowany znacznik czasu, dający prawne potwierdzenie daty istnienia dokumentu.
  • Dbałość o środowisko – zapomnisz o kupowaniu papieru i tuszu do drukarki, dbając tym samym o drzewa, czyste powietrze i całą naszą planetę.

Kwalifikowany podpis elektroniczny od KIR


Jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług kwalifikowanych w Polsce. Oferujemy kwalifikowany podpis elektroniczny w dwóch wersjach – w zależności od potrzeb i preferencji klientów. E-podpis Szafir to podłączany do komputera zestaw z czytnikiem i kartą, dzięki któremu można podpisywać cyfrowo dowolne dokumenty, w każdym formacie.
Z kolei mSzafir to całkowicie mobilny podpis elektroniczny, z którego można korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, bez konieczności używania karty i czytnika. mSzafir jest pierwszym na rynku, dostępnym w pełni online, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Klienci weryfikują swoją tożsamość za pomocą własnej bankowości elektronicznej i dzięki temu mogą uzyskać podpis bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Usługa KIR jest jedynym e-podpisem na polskim rynku, dostępnym w wersji jednorazowej, czyli przeznaczonej do podpisania jednego dokumentu.Do czego wykorzystasz e-podpis?


Kwalifikowany podpis elektroniczny można wykorzystać wszędzie tam, gdzie stosuje się tradycyjne pisma, np. w kontaktach biznesowych czy z administracją – do sygnowania deklaracji ZUS, rozliczeń podatkowych, wymiany dokumentacji z GUS, GIIF, KRS, JPK. Korzystając z e-podpisu, można także zgłosić narodziny dziecka czy uzyskać odpis aktu z urzędu stanu cywilnego, a także zawrzeć umowę cywilno-prawną, kontrakt, złożyć ofertę handlową czy zamówienie.
E-podpis sprawia, że pozornie skomplikowane operacje można załatwić w pełni zdalnie i błyskawicznie – bez konieczności drukowania, skanowania czy wysyłania wrażliwych dokumentów pocztą tradycyjną. Dokumenty podpisane elektronicznie mają taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki. Kwalifikowany e-podpis od KIR gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodność z unijnym rozporządzeniem eIDAS, co sprawia, że podpisany dokument jest respektowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ułatwia to m.in. udział w europejskich postępowaniach przetargowych.Czym jeszcze się zajmujemy?


Od przeszło 20 lat dostarczamy naszym klientom nie tylko kwalifikowany podpis elektroniczny, lecz także pieczęć elektroniczną, znakowanie czasem czy certyfikaty SSL. To jednak zaledwie jeden z obszarów cyfryzacji, w którym działamy. KIR to hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego. Budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Wykorzystując doświadczenie i najnowsze technologie, dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają naszym partnerom w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Za kluczowe zadanie uznajemy propagowanie digitalizacji procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków.
Rozliczamy płatności detaliczne w Polsce, tworzymy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania (zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej – mSzafir). Mamy na koncie pionierskie zastosowania technologii blockchain i macierzy WORM w postaci trwałego nośnika. W kwietniu 2020 r. współtworzyliśmy infrastrukturę Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm.


Poznaj nas lepiej na www.kir.pl
 

Nawiązanie współpracy

Współpraca została nawiązana w 2008 roku w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz znakowania czasem.

www.kir.pl

Certyfikaty dla płatników ZUS

Dzięki porozumieniu jakie zawarł Bank Spółdzielczy we Wschowie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
możecie Państwo dokonać wszelkich formalności związanych z nabyciem certyfikatu kwalifikowanego w placówkach naszego Banku.

Od 21 lipca 2008r. na przedsiębiorcach ciąży obowiązek podpisywania deklaracji do ZUS bezpiecznym podpisem, co dla przedsiębiorców oznacza  konieczność zakupu odpowiednich certyfikatów.
Obowiązek składania deklaracji składkowych do ZUS drogą elektroniczną dotyczy wszystkich firm zatrudniających powyżej pięciu osób.
Dotychczas deklaracje te były podpisywane darmowymi certyfikatami wystawianymi na zlecenie ZUS przez jedno z centrów certyfikacji. W tej formie można było je wysyłać tylko do 20 lipca 2008r.

Od lipca 2008r. zmieniło się  to radykalnie - deklaracje mogą być podpisywane  bezpiecznym
podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Każda firma składająca
deklaracje do ZUS musi taki certyfikat uzyskać.

Certyfikaty kwalifikowane można uzyskać w jednym z centrów certyfikacji, a także dzięki porozumieniu zawartym między Krajową Izbą Rozliczeniową, a Bankiem Spółdzielczym we Wschowie  we wszystkich placówkach Banku na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.
Moc prawna bezpiecznego podpisu elektronicznego zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są nieograniczone.
Zestaw  z certyfikatem kwalifikowanym zawiera:

•Certyfikat kwalifikowany.
•Kartę kryptograficzną.
•Czytnik kart kryptograficznych.
•Aplikację SZAFIR, która zapewnia funkcjonalność podpisywania dokumentów elektronicznych i weryfikowania poprawności podpisów pod dokumentami już podpisanymi.
Przepisy prawa:
Przepisy ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na płatników składek obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego. (art. 47 a ust. 1 ustawy). Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w art. 40 pkt. 5c) stanowi, iż dokument elektroniczny przekazywany do Zakładu poprzez teletransmisję danych musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym. Oznacza to, że wejście w życie obowiązku opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym dokumentów elektronicznych przekazywanych do ZUS poprzez teletransmisję danych określone zostało na lipiec 2008 r.

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, ze względu na wysoki poziom jego bezpieczeństwa może zająć od kilku dni  do dwóch,trzech tygodni.
Ten okres może się jeszcze wydłużyć ze względu na konieczność dostarczenia aktualnych dokumentów firmy (np. wpis do ewidencji nie starszy niż 3 miesiące).

Czas jaki pozostał do wejścia nowelizacji w życie to czas wystarczający na w miarę spokojne przystosowanie się do nowych wymagań przez większość przedsiębiorstw, dlatego już dziś zapraszamy państwa do placówek naszego Banku, aby dopełnić wszelkich formalności przed upływem ustawowego czasu.

Znakowanie czasem

Powyższa oferta wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowych regulacji prawnych dotyczących przekazywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wyżej wymienione dokumenty w wersji elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał te akta oraz oznaczone czasem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA:
Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące przekazywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Regulacje, o których mowa wyżej zawarte są w niżej wymienionych przepisach:

1) ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.07.68.449 j.t.), oraz

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U.08.75.451, zm. Dz.U.08.113.722 i Dz.U.08.232.1568)
Nowe obowiązki dotyczące podmiotów przekazujących akty do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym polegają w szczególności na tym, że:

a) wraz z wnioskiem o ogłoszenie aktu, dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), przy czym  dokument elektroniczny winien zawierać w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz winien być opatrzony  bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, znakowanym czasem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (zob. art.15 ust.3a cyt. ustawy);

b) dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu winny być sporządzone w formacie XML, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do cyt. rozporządzenia MSWiA. Ponadto, dokumenty, o których mowa wyżej (wraz z załącznikami) winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu prawnego oraz oznaczone czasem.

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

 

 

Informacja dla osób ubiegających się o certryfikat
Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu
Polityka certyfikacji KIR S.A.
Informacja dotycząca opłat
Wniosek znakowania czasem
Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym
Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym
Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych