Przydatne linki

Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stało zmienne

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 5 lat od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowania oraz  obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty, o ile zgodnie z zawartą umową nie zmieni się wysokość marży Banku (co może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w umowie np. z powodu niedotrzymania warunków umowy, rezygnacji z dodatkowych produktów). 

 

Skutki zmiany stopy procentowej

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

 

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę hipoteczną, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 62 miesiące,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • nie masz opóźnień w spłacie kredytów w innych bankach i instytucjach,
 • udzielony kredyt  lub pożyczka zostały wypłacone w całości,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy

 

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko


Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, obliczonej jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej oraz marży Banku określonej w umowie. Aktualna  wysokość 5-letniej stałej stopy bazowej wynosi 5,49%. Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty. Na wysokość raty kredytu lub pożyczki nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.
Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

 

Powrót do stopy zmiennej


W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną oraz o zmianę wysokości 5-letniej stałej stopy bazowej ustalonej w aneksie. Po pięcioletnim okresie obowiązywania stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

 

Ryzyko po okresie stosowania stałej stopy


Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu lub pożyczki.

 

Kontakt
Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w oddziałach Banku. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz tutaj