z życia banku

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
1-07-2020

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie, podsumowujące 2019 rok.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego banku za rok 2019. Podjęto również szereg kluczowych uchwał,  w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019, zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Ponadto zaprezentowano i uchwalono kierunki działania Banku w 2020 roku, biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i sektora bankowego.