aktualność

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
16-05-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 25.05.2023 r. o godz. 11.00, we Włoszakowicach, w sali konferencyjnej Hotelu TOSCANIA, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwała  nr 1 i nr 2).
 2. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - omówienie. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - omówienie. 
 6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022.
 7. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r., określenie najwyższej sumy zobowiązań.
 8. Ocena  Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
 9. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania.
 10. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie - omówienie. 
 11. Omówienie spraw dot. przystąpienia  do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Lesznie.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - Uchwała nr 3,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2022 r. - Uchwała nr 4,
  • c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 - Uchwała nr 5,
  • d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
   • Sebastianowi Nietykszy - Uchwała nr 6,
   • Michałowi Przyjemskiemu - Uchwała nr 7,
   • Elżbiecie Olszewskiej - Uchwała nr 8,
  • e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 - Uchwała nr 9,
  • f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2023 - 2024 - Uchwała nr 10,
  • g) oceny Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego - Uchwała nr 11,
  • h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania - Uchwała nr 12,
  • i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie - Uchwała nr 13,
  • j) przystąpienia BS Wschowa do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Lesznie - Uchwała nr 14.
 14. Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2023 r. - Uchwała nr 15.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków - Uchwała nr 16.
 17. Zamknięcie obrad.