aktualność

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
28-04-2021

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.05.2021r. o godz. 1100 we Wschowie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 65 540 87 30 lub 540 87 38.
Wszelkie uwagi /pytania/ wnioski  dotyczące Zebrania Przedstawicieli można zgłaszać najpóźniej do dnia 06.05.2021 r. do godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwała  nr 1 i nr 2).
 2. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2020– omówienie. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2020 – omówienie.
 6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2020.
 7. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r., określenie najwyższej sumy zobowiązań.
 8. Dokonanie oceny kwalifikacji  Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
 9. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie– omówienie. 
 10. Omówienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego we Wschowie.
 11. Omówienie zmian do „Polityki oceny odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”.
 12. Omówienie spraw dot. zbycia nieruchomości .
 13. Propozycja przystąpienia Banku do Związku Banków Polskich w Warszawie.
 14. Propozycja wystąpienia Banku z: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Towarzystwa Ubezpieczeń CONCORDIA POLSKA SA, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SALTUS, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SALTUS SA, BNP Paribas Bank Polska SA, BPS SA.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2020 - Uchwała nr 3,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2020 r.  - Uchwała nr 4,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 - Uchwała nr 5,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
   • Sebastianowi Nietykszy - Uchwała nr 6,
   • Michałowi Przyjemskiemu - Uchwała nr 7,
   • Elżbiecie Olszewskiej - Uchwała nr 8,
  5. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020 - Uchwała nr 9,
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2021-2022 -  Uchwała nr 10,
  7. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego–Uchwała nr 11 ,
  8. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie – uchwała nr 12,
  9. wprowadzenia zmian do „Statutu Banku Spółdzielczego we Wschowie” - Uchwała nr 13,
  10. wprowadzenia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie” - Uchwała nr 14,
  11. zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rawiczu - Uchwała nr 15,
  12. zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wschowie - Uchwała nr 16,
  13. zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kotli - Uchwała nr 17,
  14. przystąpienia do Związku Banków Polskich - Uchwała nr 18,
  15. wystąpienia z  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” - Uchwała nr 19,
  16. wystąpienia z  Towarzystwa Ubezpieczeń CONCORDIA POLSKA SA - Uchwała nr 20,
  17. wystąpienia z  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „SALTUS” - Uchwała nr 21,
  18. wystąpienia z  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SALTUS SA - Uchwała nr 22,
  19. wystąpienia z BNP Paribas Bank Polska SA  - Uchwała nr 23,
  20. wystąpienia z  BPS SA - Uchwała nr 24.
 17. Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2021 r  - Uchwała nr 25,
 18. Omówienie wniosków wynikających z protokołu z Lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu - Uchwała nr 26.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków - Uchwała nr 27.
 21. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie