Przydatne linki

Wakacje kredytowe

Już od 15 maja 2024 roku będzie można złożyć wniosek o ustawowe „wakacje kredytowe” oraz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.


 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Informacje dotyczące zawieszenia

Przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • wartość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 1.200.000,00 zł
 • spełniasz jeden z warunków:

- średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD gospodarstwa domowego ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia niniejszego wniosku przekracza 30%

lub

- na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (również dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):

a) nie ukończyły 18 roku życia,

b) nie ukończyły 25 roku życia do 30 września - jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych, odsetek za opóźnienie w spłacie rat kredytu oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

 Informacje dotyczące wniosku

 • zawieszenie przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć w bankowości internetowej; pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail wniosek@bswschowa.pl
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty jednej lub kilku rat kredytu,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.
 • w przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług związanych z rozpatrywaniem wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego masz prawo złożyć reklamację.

 

Jak sprawdzić czy spełniasz warunek RdD > 30%?

 • Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.
  Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.
 • Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.
  Przykład 1 :

  Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi:
  w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

   

 • RdD za styczeń = (3500/7000)*100% = 50,00%

            RdD za luty        = (3500/7200)*100% = 48,61%

            RdD za marzec  = (3500/7500)*100% = 46,67%

 • Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników 

            Średnia wartość RdD  (50,00% + 48,61% + 46,67%) /3 = 48,43%

 

            Przykład 2:

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30%

miesiąc rata kredytu

Dochód 1 osoby współtworzącej

gospodarstwo 

Dochód 2 osoby współtworzącej

gospodarstwo 

Suma dochodu 

gospodarstwa domowego

Obliczenie RdD
luty 2024 3.600,00 zł 3.050,00 zł 4.100,00 zł 7.150,00 zł (3.600/7.150)*100% = 50,35%
marzec 2024 3.580,00 zł 3.100,00 zł 4.080,00 zł 7.180,00 zł (3.580/7.180)*100% = 49,86%
kwiecień 2024 3.550,00 zł 3.080,00 zł 4.020,00 zł 7.100,00 zł (3.550/7.100)*100% = 50,00%

 

Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące :

(50,35% + 49,86% + 50,00%) /3 = 50,07%

 

Dodatkowe wyjaśnienia: 

Dochód - Twoje przychody z miesiąca:

 • który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub
 • w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:

 • samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
 • wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 

 

Poniżej zamieszczamy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu oraz instrukcję wypełnienia wniosku w bankowości internetowej.

Pobierz wniosek >>>

 

 

Instrukcja wypełnienia wniosku w bankowości internetowej>>>

 

Podstawa prawna

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388),
i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r.
o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);
10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);
12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających
na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );
15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);
16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);
17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );
18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);
19) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);
20) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.
21) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

• opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami
na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego
w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

• opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.