Nowe zdjęcie

Mechanizm Podzielnej Płatności

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
10-07-2018

Od 1 lipca 2018 r. Bank Spółdzielczy we Wschowie udostępnia firmom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, który jest realizacją postanowień Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Mechanizm podzielonej płatności polega na podziale płatności z faktury VAT (w złotych) w taki sposób, że wartość netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy, natomiast kwota podatku VAT będzie płacona na rachunek VAT. Klient nadal będzie wypełniać jeden przelew, na którym wskaże dwie kwoty: wartość brutto oraz wartość podatku VAT.


Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas należeć do klienta, który będzie mógł je wykorzystywać na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

 

Wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi, które są sporządzane z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych.

Do rachunku VAT wydawane jest potwierdzenie otwarcia rachunku VAT.

 

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym we Wschowie jest:

- otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

- bez opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

- prowadzony w walucie PLN;

- bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.