Nowe zdjęcie

Gwarancja FG POIR

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

 

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

 

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 • kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R),
 • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych innowacyjności.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

 

Parametry gwarancji:

 • wysokość gwarancji do 80% kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji - 2,5 mln euro,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej),
 • prowizja za gwarancję - 0 złotych,
 • forma zabezpieczenia dla gwarancji - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

 

Korzyści dla kredytobiorcy:

 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R,
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu),
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).