Przydatne linki

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Masz kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym we Wschowie, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej


W ramach Funduszu możesz ubiegać o:
 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu

 

Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał do Banku środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 3.000 zł miesięcznie.

 

 • pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

 

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryła całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o  pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 120.000,00 zł.

 

 • promesę udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

 

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.


Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę)
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:
  • 1.940,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1.500,00 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Kiedy nie można skorzystać z Funduszu?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 39 miesięcy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku
 • w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

 

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.


Jak skorzystać z Funduszu?


Wniosek możesz złożyć :

 • elektronicznie – na adres wniosek@bswschowa.pl wyślij skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami (jeśli są wymagane),
 • pisemnie – w Oddziale Banku lub pocztą na jego adres,
 • za pośrednictwem bankowości internetowej (zgodnie z instrukcją)

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?


Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę zwraca się miesięcznie w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 134 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

 

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Oddziałach Banku.