Nowe zdjęcie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Szlichtyngowej, w Restauracji FIN DE SIECLE, ul. Rynek 22 , odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwały nr 1 i nr 2)
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
4. Wprowadzenie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego we Wschowie oraz przyjęcie tekstu jednolitego – omówienie i podjęcie uchwał (Uchwała nr 3 i nr 4)
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2016 – omówienie i dyskusja
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2016 – omówienie i dyskusja
7. Przedstawienie opinii biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2016.
8. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, określenie najwyższej sumy zobowiązań.
9. Przedstawienie propozycji zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie"
10. Dokonanie oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku.
11. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Lubinie.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2016 - Uchwała nr 5
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2016 r. - Uchwała nr 6
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 - Uchwała nr 7
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- Sebastianowi Nietykszy - Uchwała nr 8
- Michałowi Przyjemskiemu - Uchwała nr 9
- Elżbiecie Olszewskiej - Uchwała nr 10
e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016 - Uchwała nr 11
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2017-2018 - Uchwała nr 12
g) uchwalenie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie" - Uchwała nr 13
h) ocena kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku - Uchwała nr 14
i) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Lubinie - Uchwała nr 15 i nr 16
14. Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2017 r - Uchwała nr 17
15. Wolne wnioski.
16. Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków - Uchwała nr 18
17. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego we Wschowie