Nowe zdjęcie

Komunikat

Najbliższe bankomaty

Wyszukaj dla innej lokalizacji
23-05-2018

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, w Szlichtyngowej, w Restauracji FIN DE SIECLE, ul. Rynek 22 , odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WSCHOWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwała nr 1 i nr 2).
 2. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
 4. Omówienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego we Wschowie – podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku (uchwała nr 3 i nr 4).
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2017 – omówienie i dyskusja.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2017 – omówienie i dyskusja.
 7. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2017.
 8. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r., określenie najwyższej sumy zobowiązań, pokrycia straty Lubuskiej SKOK, pokrycia straty z tyt. likwidacji przychodów zastrzeżonych oraz przeznaczenie nierozliczonych kwot z tyt. oprocentowania udziałów na fundusz zasobowy.
 9. Dokonanie oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
 10. Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 11. Wprowadzenie zmian do Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie.
 12. Wprowadzenie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”
 13. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości :
  1. położonej w Rawiczu
  2. położonej w Miłkowicach
  3. położonej w Gorzowie Wielkopolskim
  4. położonej w Zielonej Górze
 14. Zmiana wysokości diety wypłacanej Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie :
 • a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2017 - Uchwała nr 5
 • b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2017 r. - Uchwała nr 6
 • c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 - Uchwała nr 7
 • d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

  -Sebastianowi Nietykszy - Uchwała nr 8

  -Michałowi Przyjemskiemu - Uchwała nr 9

  -Elżbiecie Olszewskiej - Uchwała nr 10

 • e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 / pokrycie strat LSKOK, pokrycia straty z tytułu likwidacji przychodów zastrzeżonych - Uchwała nr 11 i Uchwała nr 12
 • f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2018-2019 - Uchwała nr 13
 • g) przeznaczenia nierozliczonych kwot z tyt. oprocentowania udziałów na fundusz zasobowy – Uchwała nr 14
 • h) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku - – Uchwała nr 15
 • i) przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – Uchwała nr 16
 • j) wprowadzenia zmian do Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie – Uchwała nr 17
 • k) wprowadzenia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie – Uchwała nr 18
 • l) zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rawiczu – Uchwała nr 19
 • m) zgody na zbycie nieruchomości położonej w Miłkowicach – Uchwała nr 20
 • n) zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim – Uchwała nr 21
 • o) zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zielonej Górze – Uchwała nr 22
 • p) zmiana wysokości diety wypłacanej Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli - Uchwała nr 23

    17. Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2018 r - Uchwała nr 24

    18. Wolne wnioski.

    19. Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków - Uchwała nr 25 

    20. Zamknięcie obrad